Όροι Χρήσης

Χρήση Ιστοτόπου

Όροι χρήσης Ιστοτόπου

1.a Γενικά

Ο Dr. Νικόλαος Πατέλης, MD, MsC, PhD, FACS, (εφεξής «Ο Iατρός») είναι δικαιούχος της παρούσας ιστοσελίδας, λειτουργεί και διαχειρίζεται την Ιστοσελίδα υπό τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, καθώς και τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες ο Ιατρός παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες τις υπηρεσίες του μέσω της Ιστοσελίδας του, και τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης/ χρήστης της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής, παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

1.b Ευθύνες Χρηστών

Η χρήση/επίσκεψη της Ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων με την παρούσα όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στην ιστοσελίδα, η αρχειοθέτηση/ καταλογογράφηση αυτής συνιστά έμπρακτη αποδοχή και βεβαίωση ότι έχουν αναγνωσθεί οι με την παρούσα περιγραφόμενοι όροι και προϋποθέσεις χρήσης (συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων). Οι επισκέπτες/ χρήστες της Ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την επίσκεψη/ χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν.

Η επίσκεψη/ χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει την επίσκεψη/ χρήση του από τρίτους. Ο Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας.

1.c Περιορισμός Ευθύνης Ιατρού

Το περιεχόμενο και τα γραφήματα της Ιστοσελίδας καθώς και οι παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω αυτής, διατίθενται «ως έχουν» και ο Ιατρός δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Ο Ιατρός λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία, οι πληροφορίες και το οπτικοακουστικό υλικό που αποτελούν το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα και προορίζονται μόνο για πληροφόρηση και ενημέρωση του Επισκέπτη/Χρήστη. Ο Ιατρός δεν δύναται ωστόσο να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων, καθώς τα κείμενα και τα σχετικά γραφήματα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, δύναται να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη και ο Ιατρός δεν ευθύνεται έναντι του επισκέπτη/ χρήστη ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο, ανακριβή ή ανεπίκαιρο χαρακτήρα τους.

Ο Ιατρός καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια του τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της Ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή, ή αν παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των επισκεπτών/ χρηστών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (“hackers”) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της Ιστοσελίδας καθιστώντας δυσχερή την χρήση της ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτής.

Επίσης, ο Ιατρός δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα που τυχόν εμφανιστούν. Ο Ιατρός, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση της Ιστοσελίδας, την πλοήγηση σε αυτή και τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. Κάθε επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε ‘’φόρτωση’’ από την Ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση ο Ιατρός.

Περιοδικά προστίθενται αλλαγές στις πληροφορίες που βρίσκονται στην παρούσα ιστοσελίδα και ο Ιατρός μπορεί να προβεί σε βελτίωση ή / και σε τροποποιήσεις στις πληροφορίες, υπηρεσίες, και στα προγράμματα που περιγράφονται στη παρούσα, οποιαδήποτε στιγμή.

1.d Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες

Οι σύνδεσμοι σε αυτή την περιοχή θα σας αφήσουν να βγείτε από την παρούσα ιστοσελίδα του Ιατρού. Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ιατρού και για τον λόγο αυτό κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο από την ομάδα του Ιατρού δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, ούτε και για τους συνδέσμους σε συνδεδεμένη ιστοσελίδα, ούτε για τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις στις ιστοσελίδες αυτές. Δεν ευθύνεται επίσης για τη μετάδοση μέσω δικτύου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου μετάδοσης, που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη σελίδα. Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες, εμφανίζονται σε εσάς μόνο για λόγους διευκόλυνσης και το περιεχόμενό τους δεν ελέγχεται από τον Ιατρό.

1.e Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η παρούσα Ιστοσελίδα συνιστά κατοχυρωμένο όνομα χώρου (domain name), το οποίο έχει εκχωρηθεί νόμιμα στον Ιατρό και διέπεται από τις σχετικές προστατευτικές διατάξεις περί ονομάτων χώρου. Περαιτέρω, τα πνευματικά δικαιώματα επί του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων, σημάτων/λογοτύπων, μορφής (“layout”), προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων, της Ιστοσελίδας ανήκουν αποκλειστικά στον Ιατρό, και προστατεύονται από την ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία περί Πνευματικής και Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα, ο Ιατρός σας παρέχει μη αποκλειστική, περιορισμένη και αμετάκλητη άδεια χρήσης της ιστοσελίδας αποκλειστικά για προσωπική χρήση εντός της Ιστοσελίδας και όχι για εμπορική χρήση.

Ειδικότερα, η χρήση των κειμένων αυτής της ιστοσελίδας είναι μόνο για πληροφόρηση, ενημέρωση και όχι για εμπορική χρήση και απαγορεύεται η αντιγραφή ή η καταχώρηση σε άλλο δίκτυο ή η μετάδοσή του από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Απαγορεύεται ρητά η χρήση για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, ο Ιατρός ωστόσο δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία ή πληρότητα τους. Η πολιτική αυτής της ιστοσελίδας είναι να αποκλείσει αμέσως κάθε μέρος που παραβιάζει τα πνευματικά και διανοητικά δικαιώματα τρίτων (πνευματική ιδιοκτησία, εμπορικό σήμα, όνομα τομέα, τεχνογνωσία κλπ.), εφόσον ο Ιατρός έχει ενημερωθεί για μια τέτοια παραβίαση από τον δικαιούχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του κατόχου αυτών των δικαιωμάτων.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, σε περίπτωση που πιστεύετε ότι η δουλειά σας έχει αντιγραφεί και αναρτηθεί στον ιστότοπο κατά τρόπο που παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, σας ζητείται να στείλετε τις ακόλουθες πληροφορίες στο αρμόδιο μέλος του προσωπικού μας: (I) Oνοματεπώνυμο (ΙΙ) περιγραφή της θέσης αυτής της δουλειάς στον ιστότοπο, (III) τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, (IV) μια γραπτή δήλωση με την οποία δηλώνετε ότι πιστεύετε με καλή πίστη ότι η χρήση δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, (V) μια αυτοδιάθεση ότι οι προαναφερθείσες πληροφορίες είναι σωστές και ακριβείς και ότι είστε ο κάτοχος του δικαιώματος της εργασίας ή ότι μπορείτε να ενεργήσετε εξ ονόματος του κατόχου των δικαιωμάτων της εργασίας. Μπορείτε να απευθύνετε τις διαμαρτυρίες σας σχετικά με παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων στο: info@patelismd.com.

1.f Τροποποίηση των όρων χρήσης

O Ιατρός διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους τους μονομερώς, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους χρήστες. Τυχόν τροποποιημένη έκδοση των όρων αυτών δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα, αντικαθιστώντας την προηγούμενη. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες καλούνται σε κάθε περίπτωση, πριν να λάβουν οποιαδήποτε υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας, να ενημερωθούν και, αν χρειαστεί, να αποδεχθούν εκ νέου τους τροποποιημένους όρους.

1.g Ενημέρωση για τα εμπορικά σήματα

Tα εμπορικά σήματα των υπηρεσιών του Ιατρού που αναφέρονται στην παρούσα, είτε αν εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες, είτε με το εμπορικό σήμα, αποτελούν εμπορικά σήματα που ανήκουν στον Ιατρό. Τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων που αναφέρονται στην παρούσα, μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ιδιοκτητών τα οποία προστατευονται από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία περί Εμπορικών Σημάτων & Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Οι όροι αυτοί ερμηνεύονται με βάση τον ελληνικό νόμο και τα δικαστήρια της Αθήνας θεωρούνται ως αρμόδιες αρχές για την επίλυση διαφορών οποιασδήποτε φύσης. Όσον αφορά τις νομικές διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ τρίτων και εσάς, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι και ο Ιατρός διατηρεί το δικαίωμα να παρέμβει εάν το κρίνει απαραίτητο για την προστασία των δικαιωμάτων και των γενικών συμφερόντων της.

Copyright © 2024 Dr. Νικόλαος Πατέλης, MD, MsC, PhD, FACS

Η χρησιμοποίηση αυτών των εμπορικών σημάτων, εκτός αν έχει παραχωρηθεί άδεια από τoν Ιατρό, απαγορεύεται ρητώς και μπορεί να αποτελέσει παράβαση του νόμου.